Skip to content

Privacybeleid

Backk VOF respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot volledige transparantie naar onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel (en) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Als u deze website blijft bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we een andere methode hebben om cookies op onze website te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.backk.nl en www.backk.eu.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Backk VOF, gevestigd te Utrechtsedwarsstraat 48K, 1017 WG Amsterdam, KvK-nummer: 73348813

 Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult de gegevens en informatie van deze website niet gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische applicaties die worden gebruikt op deze website zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreuk makende partij te vervolgen.

 Artikel 4 - Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website waardoor de (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website of van een van haar functionaliteiten ontstaat. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet zelf alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele juridische procedures die tegen u worden aangespannen:
  1. vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet
  2. voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacy beleid
 3. De verantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u onthoudt zich van enige (juridische) actie tegen de verantwoordelijke.
 4. Indien de verantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw gebruik van deze website, heeft hij het recht alle vervolgschade op u te (her)vorderen.

 Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door (een) externe verwerker (s).
 2. Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificateur zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@backk.nl.
 3. Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres aangeeft waar we contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

 Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, worden deze aan hen verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen
 2. Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

 Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Mogelijk ontvangt u commerciële aanbiedingen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@backk.nl.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 Artikel 10 - Bewaring van gegevens

 De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

 Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij uw bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw wensen en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Bij een bezoek aan onze website informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  1. Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.
  2. Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de wensen van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 3. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en / of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 4. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # FAQ

 Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Martijn Bakvis, info@backk.nl.

Delivery

Your order will be sent the next day